30 April 2010

Kalimah Aktif Jeung Kalimah Pasif

Perhatikeun kalimah ieu di handap!
“Dendi nyampeurkeun ka indungna”
Eta kalimah the bisa dirobah jadi kieu:
“Indungna disampeurkeun ku Dendi”.

Pon kitu deui dua kaliah ieu:
1. Usman mapagkeun Dendi.
2. Indungna ngajak ka Dendi

Bisa dirobah jadi kieu:
1. Dendi dipapagkeun ku Usman.
2. Dendi diajak ku indungna.

Sanggeus nitenan kalimah-kalimah di luhur, prak robah kalimah-kalimah ieu di handa!

1. Abdi naroskeun ka pun uwa.
_______________________________

2. Kuring meuli buku.
_______________________________

3. Resti maledog ucing.
_______________________________

0 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More